TÜZÜK

TEKNOLOJİ, ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, BİLİM ve İNOVASYON DERNEĞİ
BÖLÜM 01
Derneğin Adı ve Merkezi:
Madde 1: Derneğin adı “Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği “dir.
Derneğin Merkezi Ankara‘dadır.
Şubesi açılmayacaktır.
Kısa adı TABİD’dir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Çalışma Alanları:
Madde 2: Dernek, Türkiye‘deki teknoloji, inovasyon, bilimve Araştırma-Geliştirme ile ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, etkinliklerini yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar:
a) Ülkemizde bilişim ve ilgili teknolojilerin ve Araştırma-Geliştirme çalışmalarının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,
b) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile uğraşanları bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,
c) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini arttırmak, insana yapılan yatırımları desteklemek,
d) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon konularında ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,
e) Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile donanım ve yazılım üretimini desteklemek, standartlarda, rekabet edebilecek ürünlerdeki kalitenin gelişmesini gözetmek,
f) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon konularında dünya ile bütünleşmenin sağlanmasında yardımcı olmak,
g) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon konularında kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak, toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.

Dernekçe Sürdürülecek Etkinlikler:
Madde 3: Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki etkinlikleri gösterir:
a) Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar veya yaptırır,
b) Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar veya hazırlatır, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratır,
c) Teknik ve bilimsel yayın yapar,
d) Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular,
e) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon konularında ulusal ve uluslararası fuar, zirve, konferans, kurultay, seminer, açık oturum, çalıştay ve benzeri mesleki toplantılar düzenler, bu tür toplantılara katılır. İlgili kuruluşlarla ilişki kurar.
f) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile ilgili konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülkemize aktarılmasına yardımcı olur,
g)Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile ilgili konularda gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları sağlar, belgeleme merkezi oluşturur,
h) Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikalar oluşmasına katkı verir,
i) Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlar, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, görüşmeler yapar, gelişmeleri kamuoyuna yansıtır,
j) Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için lokal, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurar, işletir veya işlettirir,
k) Amacını gerçekleştirmek için taşınmaz mal edinir.
l) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona veya platforma katılır.
m) Uluslararası çalışmalarda bulunur, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve işbirliği yapar veya yardımlaşır,

Üyelik
Üye Olma Hakkı:
Madde 4: Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip, 18 yaşını bitirmiş, mevzuatın öngördüğü koşulları ve Madde 5‘teki nitelikleri taşıyan gerçek kişiler Derneğe üye olabilirler.
Yabancıların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk yurttaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye‘de oturma hakkına sahip bulunmaları koşulu da aranır.Onursal üyelik için oturma koşulu aranmaz.

Üyelik Türleri ve Koşulları:
Madde 5: Dernek, genel koşulları taşıyan iki tür üyeden oluşur.
a) Asıl Üyeler: Derneğe,
i. Türkiye‘de bir kuruluşta bilim, bilişim, inovasyon, teknoloji, Araştırma-Geliştirme alanında çalışanlar,
ii. Üniversitelerin teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon ile ilgili bölümlerinde lisans veya lisansüstü eğitim görmüş ve görmekte olanlar,
iii. Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon alanlarında araştırma veya yayın yapanlar ile temel olarak bu sektörlerde çalışmamakla birlikte, kendi alanlarında bu sektörlere yönelik çalışma, araştırma veya yayın yapanlar,
iv.Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyonu kuruluşlarında yaygın ve verimli olarak kullanılmasını sağlayanlar,
v. Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyona profesyonelce ilgi duyan,
vı.Yaptıkları işlerde Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyonla bağlantılı iş ve hizmetler üreten,
vıı.Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon konularında kongre, fuar, seminer, çalıştay yapan kuruluşlar,
ve Derneğin amaçlarını benimseyip o doğrultuda çalışanlar asıl üye olabilirler.

b) Onursal Üyeler: Yurt içinde ve dışında Derneğe yakın ilgi gösteren, koruyan ve amaçlarını gerçekleştirmesi için yardımlarda bulunan kimselere Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyelik verilir. Onursal üyeler, Genel Kurul‘da oy kullanamazlar.Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi, ödenti ödeme yükümlülükleri de yoktur.

Üye Oluş Yöntemi:
Madde 6: Derneğe üye olmak isteyenler iki (2) fotoğraf ile birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak, Yönetim Kuruluna (YK) teslim ederek ya da Derneğin resmi İnternet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza (e-imza) kullanarak doldurmak suretiyle başvurabilirler.
Üyelik Başvurusunda bulunan üye adaylarının listesi, belgelerin Derneğe geldiği tarih itibariyle derneğin internet sayfasında ve mail yoluyla üyelere duyurulur. Üyelik istekleri kendilerine duyurulan Dernek üyeleri, üye adayları hakkındaki düşüncelerini Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirebilirler.

Yönetim Kurulu başvuruyu aldığı tarihten itibaren on beş (15) gün içerisinde üyelik başvurusu ile ilgili karar verir.
Yönetim Kurulu, başvuru belgelerini inceleyerek üyeliğe kabul edilen kişinin, öncelikle ödentilerini ödememe dışında bir sebeple Dernek üyeliğinden çıkartılan kişilerden olup olmadığını araştırır. Araştırma sonucu olumsuzsa üyeyi Üye Kütüğüne kaydederek başvuru sahibinibilgilendirir. Başvuru olumlu ise, başvuru sahibine vakit geçirmeksizin üyeliğe kabul edildiğini bildirir ve üyenin Üye Kütüğüne kaydını sağlar. Üye kaydı, Derneğin İnternet sayfasında ve üyelere mail yoluyla da ilan edilir.

Kimlik kartı ve üyelik numarası:
Madde 7: Üyelere biçimi tek tür olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir “Kimlik Kartı” ile ardışık olarak Dernekte üretilen bir “Üyelik Numarası” verilir.

Üyelerin hakları:
Madde 8: Üyelerin hakları şunlardır:
a) Hiç kimse Dernekte üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çekilme hakkına sahiptir,
b) Üyeler eşit haklara sahiptir,
c) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üyeler bu hakkını genel kurulda kullanır.
d) Derneğin yönetimiyle ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletebilir.

Yükümlülükler:
Madde 9: Üyeler:
a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak,
b) Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç bir ay içinde Derneğe bildirmek,
c) Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek,
d) Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük’e aykırı davranmamak,
ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

Üyelikten çıkma:
Madde 10: Her üye, Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda, çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkartılma ve Çıkarılmaya İtiraz:
Madde 11: Üyelerden;
a) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar,
b) Dernek yetkili organlarınca verilen görevleri, yapılan uyarılara karşın yapmaktan kaçınanlar,
c) Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,
d) Üye olma koşullarını kaybetmiş olanlar,
Disiplin Kurulu‘nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararıyla üyelikten çıkarılabilirler.
Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini bir yıl ödemeyenler Disiplin Kurulu‘nun rapor hazırlamasına gerek olmadan Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.
Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren otuz (30) gün içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.
Yönetim Kurulu, kararında direnmesi durumunda, üyenin Genel Kurula itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkarılanlar, ilk Genel Kurulda çıkarma kararına karşı başvuruda bulunabilirler.Genel Kurul kararı kesindir.
Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

Yeniden Üyelik:
Madde 12: Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesi ile çıkartılanlar dışında üyelikten çıkartılmasına karar verilenler Derneğe yeniden üye olamazlar.
Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkartılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine ilişkin alındı belgeleriyle Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak bu nedenle iki (2) kez üyelikten çıkartılanlar yeniden üye olamazlar.

Dernek Organları,
Organların Görev ve Yetkileri
Dernek Organları:
Madde 14: Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon derneği görev yapan aşağıdaki organlardan oluşur:
i) Genel Kurul
ii) Yönetim Kurulu
iii) Denetleme Kurulu
iv) Disiplin Kurulu

Genel Kurul:
Madde 15: Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır.
Genel Kurulu üyeleri;
a) Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri,
b) Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri,
c) Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri,
d) Dernek Üyeleri
tarafındanoluşur.

Genel Kurulu Toplantıları:
Madde 16: Genel Kurul;
a) Üç yılda bir Mayıs ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısıyla “olağan”,
b) Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine “olağanüstü” olarak Ankara‘da toplanır.

Çağrı Yöntemi:
Madde 17: Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az onbeş (15) gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi e-mektup veya İnternet ortamı da içinde olmak üzere kitle iletişim araçlarından en az birisi kullanılmak yoluyla duyurularak toplantıya çağrılır. Bu duyuruda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Denetleme Kurulunun ya da beşte bir üyenin isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu ya da beşte bir üyenin Sulh Yargıcına başvurusu ile toplantı sağlanır.

Toplantı karar ve yeter sayısı:
Madde 18:
a) Toplantı Yeter Sayısı: Genel Kurul, genel kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin dağılması hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
b) Karar Yeter Sayısı: Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ya da Derneğin dağılmasına ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir.Dernek organlarının seçimine ilişkin kararlar gizli oy açık tasnif, Derneğin dağılmasına ilişkin kararın oylaması ise açık oylama ile yapılır.Bunun dışındaki kararların hangi yöntemle yapılacağı Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ile yapılır.
Toplantı yöntemi:
Madde 19: Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 18. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlığı seçilir.Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına ve onun görev verdiği durumlarda Başkan Yardımcısına aittir.
Yazman toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
Görüşülecek konular
Madde 20: Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birince görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Madde 21: Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:
a) Derneğin geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak,
b) Derneğin hesaplarını ve Denetleme Kurulu raporunu inceleyip Yönetim Kurulunu aklamak,
c) Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak,
d) Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek,
e) Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarını seçmek,
f) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek,
g) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, kiralanmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
i) Derneğin dağılmasına karar vermek,
j) Üyelikten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak,
k) Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği öteki görevleri yapmak,
l) Üyelerin vereceği Yıllık Ödenti Tutarını belirlemek,
m) Dernekçe görevlendirilecek olanlara ödenecek olan yolluk ve gündeliklerin miktarlarını belirlemek.

Dernek Organlarının Seçimi:
Madde 22: Organlar için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır;
a) Adayların tanıtılması hakkı:
Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin yapılacağı Yönetim Kurulu‘na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler internet sayfalarında duyurulur. Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.
Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel değildir. Ancak ilgili Yönetim Kurulu‘nun bu adayları internet sayfasında ilan etmesi ve elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.
b) Genel Kurulda adaylık:
Derneğin bütün asıl üyeleri Genel Kurulda aday olabilir. Onur üyeleri aday olamaz ve oy kullanamaz.

c) Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:
Dernek organları için yapılacak seçimde, seçimler oy pusulasının sandığa atılması sureti ile yapılır.
Organlar için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler blok liste ile yapılır.
i. Blok Liste:
Blok liste ile yapılacak seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, o Dernek biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır.
Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulabilir.Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda görünür bir yere asılır. Basılmış olan blok listeler, Genel Kurul Başkanlığınca mühürlenerek oy pusulası haline dönüştürülür.
Blok listede yazılı isimler çizilebilir, yerine bütün adaylar arasından isimler yazılabilir. Her adayın aday olduğu listeden, şahsen veya ayrı listelerden aldığı oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece sıralama belirlenir.
Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Seçilecek asıl ve yedek üye sayısından fazla isim yazılı pusulalar ve asıl üye sayısının yarısından az isim yazılı pusulalar geçersizdir.
Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenebilir.Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir.Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.
ii. Çarşaf Liste:
Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak oylama sonucunda çarşaf (tek ve ortak) oy pusulası yöntemiyle seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Bu halde adaylar, Genel Kurul Başkanlığınca ad çekme ile belirlenecek harften başlamak üzere ve soyadı alfabe esasına göre sıralanır ve ortak liste olarak bastırılır.Bu listeler, Genel Kurul Başkanlığınca mühürlenerek veya benzeri bir yöntem uygulanarak oy pusulasına dönüştürülür.Oylama pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret konarak yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl üye sayısı kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Fazla işaretlenmiş veya seçilecek organın üye sayısının yarısından az işaretlenmiş olan oy pusuları geçersizdir.
Çarşaf liste yöntemine göre seçim yapılırsa, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir.En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur.Eşit oy alanlar arasında kurayla isim belirlenir ve sıra saptanır.

Yönetim Kurulu:
Madde 23: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla, üyeler arasından seçilecek yedi (7) asıl, yedi (7) yedek ondört (14) üyeden oluşur.
Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üyeler sırayla göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu‘nun Görevleri:
Madde 24: Derneğin tüzüğü ve Genel Kurulda alınan kararlara uygun olarak yönetilmesinden ve Derneğin temsilinden Yönetim Kurulu sorumludur.
Yönetim Kurulu;
a) Derneği temsil etmek ya da bu konuda dernek üyelerinden bir ya da birkaçına ya da Genel Sekretere yetki vermek,
b) Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikleri oluşturmak, temsilciliklerle ilişkileri, saptanan ilkelere ve yasalara uygun olarak sürdürmek,
c) Gerekli gördüğü takdirde, Dernek asıl üyelerinden oluşan çalışma kolları kurmak, bu kolların çalışma biçim ve yöntemini saptamak çalışmaları denetlemek,
d) Derneğin yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak,
e) Yıllık çalışma programlarını hazırlamak,
f) Yıllık ve dönemsel bütçeleri belirlemek, giderleri onaylamak, karar vermek veya gerekli değişiklikleri yapmak.
g) Dernekler yasasına göre tutulması zorunlu kütük ve tutanakların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
h) Her türlü ortamda yayınlanacak basılı veya görsel belgeyi, mali olarak desteklenecek araştırma ve çalışmaları belirlemek, verilecek veya alınacak hizmetlere karar vermek, yurt içinde ve dışındaki toplantılara katılacakları saptamak,
i) Bütçenin bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak,
j) Derneğin yönetsel ve mali çalışmalarıyla ilgili olarak gerektiğinde temsil görevini yürütmek üzere başta Genel Sekreter olmak üzere Dernek çalışanlarını atamak,
k) Derneğin çalışmalarını verimli, yüksek başarımlı ve etkin biçimde yürütmek ve katılımı artırmak amacıyla gerekli gördüğü Danışma Kurulları, Özel Kurullar, Çalışma Grupları, Özerk Birimler oluşturmak ve bunların görev ve sorumluluklarını yönetmeliklerle belirlemek, yönetmeliklere uygun biçimde çalışmalarını sağlamak,
l) Bu Tüzükte öngörülen ya da gerek duyulan konularda yönetmelikler hazırlayarak, Derneğin çalışmalarını kural ve tanımlara bağlamak,
m) Bu Tüzükte ve mevzuatta bir başka organa verilmemiş olan görevleri yapmak ve kararları almak,
Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır

Yönetim Kurulunun Oluşumu:
Madde 25: Yönetim Kurulu, seçildikten sonra ilk toplantısında asıl üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Sayman ve bir sekreter seçerek görev bölümü yapar,
a) Başkan: Yönetim Kurulundan aldığı yetkiyle Resmi makamlar katında ve dış ilişkilerde Derneği temsil eder. Yönetim Kurulu toplantılarını, genel yürütme ve denetimi sağlar.
b)BaşkanYardımcısı: Başkanın göstereceği görevleri yapar. Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Başkan ve Başkan Yardımcısı bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Kurula Başkanlık yapar.
c) Sayman: Gelir ve gider sayımını, Derneğin taşınır taşınmaz mallarının kütüğünü tutar ve bunlara ilişkin belgeleri saklar. Her ay sonu, Derneğin mali durumunu gösteren sayımın özetini Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna verir. Genel Kurula sunulacak mali bilançoyu ve yeni yıl bütçe tasarısını hazırlar. Saymanlık işlerinde görevlendirilen dernek çalışanını denetler.Dernek gelirinin toplanmasını izler ve yapılacak harcamalara ilişkin paraları öder.
d) Sekreter, Dernek Başkanına bağlı olarak, Yönetim Kurulu kararlarının yürütülmesinden ve çalışma gruplarından sorumludur.

Bu görevlerde bir boşalma olduğu veya gerekli durumlarda Yönetim Kurulu tekrar görev dağılımı yapar.
Toplantı Zamanı ve Yöntemi:
Madde 26: Yönetim Kurulu en azonbeş günde bir kez toplanır. Kurul gerektikçe Başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.
Toplantılar Yönetim Kurulu asıl üyelerinin salt çoğunluğunun bulunması ile açılır ve kararlar toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğuyla alınır.
Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını Mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir.Bu biçimde alınan kararların ilgili defterlere işlenmesi konusunda yönetmelik hükümleri uygulanır.
Boşalan Üyelikler:
Madde 27: Geçerli özür bildirmeksizin birbiri ardına üç (3) toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılabilir.
Yönetim Kurulunda boşalan üyelik yerine, sırada olan yedek üye göreve çağrılır.Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de çağırılmasından sonra, bire düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyelerince ya da Denetleme Kurulunca en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasından seçeceği üç (3) kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Görev Süresi ve Genel Kurula Karşı Sorumluluğu:
Madde 28: Yönetim Kurulunun görev süresi üç (3) yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu, çalışmalarını, genel durumu ve sayışım durumunu gösteren bir raporu üyelerinin ortak sorumluluğu altında Genel Kurula sunar ve bunu, toplantıdan en az bir hafta önce Genel Kuruluna katılacak olan üyelere dağıtır ve Derneğin İnternet sayfasında yayınlar.

Denetleme Kurulu:
Madde 29: Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulu, seçildikten sonra bir ay içinde üyeleri arasından bir Başkan seçer.
a) Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun iş ve işlemlerini ve Dernek çalışmalarının tüzükte belirlenen amaçlara uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.
b) Denetleme Kurulu, Derneğin hesaplarını en az her üç ayda bir kez denetler.
c) Denetleme Kurulu derneğin hesap işlerinde gördükleri aksaklıkları ya da dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini ve eleştirilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak verebilecekleri gibi, gerekli olan durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler.
d) Denetleme Kurulu her dönem sonunda Genel Kurula, Derneğin çalışmaları konusunda rapor verir.
e) Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Disiplin Kurulu
Disiplin Kurulunun Oluşumu:
Madde 30: Genel Kurulca üyeler arasından seçilecek 3 (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur.
Disiplin Kurulu, seçildikten sonra bir ay içinde üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçer.
Disiplin Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Kurul Başkanının uygun gördüğü zamanlarda veya Yönetim Kurulu‘nun talebi üzerine toplanır, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

Disiplin Kurulunun Görevleri:
Madde 31: Disiplin Kurulu görevleri şunlardır:
a) Üyelerin, gerek Dernek çalışmalarında ve gerek meslek yaşamlarında uymaları gereken davranış ilke ve kurallarını belirleyen Disiplin Yönergesini hazırlayarak, Yönetim Kurulu‘nun onayına sunar ve bu yönergenin toplum, iş yaşamı ve teknoloji, araştırma-geliştirme bilim ve inovasyon daki gelişmelere koşut olarak canlı tutulmasını sağlar,
b) Bilişim toplumu yolunda sağlıklı, düzenli ve verimli bir biçimde ilerleme ülküsünün gerçekleşmesi ile ilgili her türlü uygulama ve gelişmeleri izler, etik açıdan inceler ve uygun gördüğü takdirde bu konular hakkında görüş belirleyerek Yönetim Kuruluna sunar,
c) Dernek organlarından birisi ya da herhangi bir üye tarafından, Dernek Organlarında görevli bir üyenin Disiplin Yönergesi‘ne veya Dernek Tüzüğü‘ne uygun olmayan eylem ve davranışlarda bulunduğu ileri sürüldüğünde, Tüzük, Yönetmelikler ve Disiplin Yönergesindeki kurallara göre konuyu inceleyerek konu hakkında rapor hazırlar ve karara bağlanmak üzere raporu Yönetim Kuruluna aktarır.

Disiplin Kurulunun Soruşturma Yöntemi ve Önerebileceği Yaptırımlar:
Madde 32: Disiplin Kurulu, kendisine gönderilen şikayet konusunu Disiplin Yönergesine göre soruşturur.
Disiplin Kurulu şikayetin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde soruşturmaya başlar ve soruşturmaya başladığı tarihten itibaren bir (1) ay içerisinde konu hakkında rapor yazar ve Yönetim Kurulu‘na sunar.
Soruşturma süresi, Disiplin Kurulu‘nun isteği ve Yönetim Kurulu‘nun kararıyla bir ay uzatılabilir.İkinci kez süre uzatılmaz.
Disiplin Kurulu‘nun süresi içerisinde soruşturmaya başlamaması ya da raporu düzenleyerek iletmemesi durumunda Yönetim Kurulu soruşturmayı tamamlar ve konu hakkında doğrudan karar verir.
Disiplin Kurulu hazırlayacağı raporda kişiye bir yaptırım önermeyebilir, ancak şikayet edilen üyenin kusurlu olduğu kanısına varırsa, ilgili üye hakkında;
a) Üyenin uyarılmasını,
b) Üyenin kınanmasını,
c) Eylemin ağırlığına göre, üyenin Dernek çalışmalarından altı (6) aya kadar uzaklaştırılmasını,
d) Üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılmasını
Yönetim Kuruluna önerebilir.
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulunun raporunu hazırlayarak kendisine teslim ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde raporu ele alarak, üye ile ilgili kararını verir.
Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulunun önerisini gözönünde bulundurarak öneride belirtilen yaptırımdan daha fazla olmamak kaydıyla kesin kararı verir.
Kararlara itiraz ve diğer konular hakkında Tüzük, Yönetmelikler ve Disiplin Yönergesi hükümleri uygulanır.

Çalışmaların Yürütülmesi
Dernek Çalışmalarının Yürütülmesi:
Madde 33: Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon derneğinin çalışmaları, Dernek organlarınca, Yönetim Kurulları tarafından Tüzük ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan sürekli ya da geçici Çalışma Grupları, Kurullar, Özerk Birimlerce ve mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre atanan Dernek çalışanlarınca yürütülür.
Çalışma Gruplarının, Kurulların, Özerk Birimlerin oluşturulması ve Dernek çalışanlarının atanması; bu Grup, Kurul ve Birimler ile dernek çalışanlarının görevleri, yetkileri ve ilgili diğer konular Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.
Mevzuat hükümleri ve Tüzük gereği bir Dernek organına verilen ve devredilemez görev ve yetkiler Çalışma Gruplarına, Kurullara, Özerk Birimlere ve Dernek çalışanlarına dahi devredilemez.
Çalışma Grupları, Kurullar, Özerk Birimler ve Dernek çalışanlarının eşgüdümü Genel Sekreter aracılığıyla sağlanır.
Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve Genel Sekreterin de aralarında bulunduğu çalışanlar, iş ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Genel Kurula karşı sorumludur.
Çalışma Grupları:
Madde 34: Tüzükte belirlenen amaçlar doğrultusunda inceleme, araştırma, eğitim, etkinlik ve diğer çalışmaları yapmak üzere; amacı, görev alanı, çalışma süresi, yaklaşık üye sayısı ve bütçesi Yönetim Kurullarınca belirlenmek koşuluyla, Dernek üyeleri arasından atanacak bir Çalışma Grubu Başkanı‘nın yönetiminde ve sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir.
Çalışma gruplarına, gereken durumlarda, “Proje Grubu”, “Komisyon”, “Komite”, “Birlik”, “Kulüp” gibi adlar verilebilir, ancak bu ad değişikliği, Tüzük hükümleri açısından herhangi bir farklılık yaratmaz.
Çalışma Grubu Başkanı, gerektiğinde, Çalışma Grubunun amacı ve görev alanı çerçevesinde sınırlı veya süreli bir çalışma yapmak üzere alt çalışma grupları kurabilir.
Çalışma Gruplarının çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetmeliğe göre yürütülür.
Özerk Birimler
Madde 35: Yönetim Kurulu, yayın, eğitim, sınav gibi süreklilik gösteren çalışmaları yürütmek üzere özerk birimler kurabilir. Özerk birimin kuruluşu, görevleri, yetkileri, mali işleri ve bütçesiyle ilgili hükümler, yönetici ve çalışanlarının görev tanımları, yönetmeliğe uygun biçimde Yönetim Kurulunun birim oluşturulmasına ilişkin kararında belirlenir.
Özerk birimin yöneticisi doğrudan, çalışanları ise özerk birim yöneticisinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Özel Kurullar
Madde 36: Yönetim Kurulu, fuar, konferans, zirve, açık oturum, kurultay, balo, gezi, eğitim, piyango v.b. düzenlenmesi için gerektiğinde üyelerden birinin başkanlığında “Özel Kurul”lar kurabilir.

Diğer Kurul ve Birimler:
Madde 37: Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi durumunda Tüzük‘te öngörülenler dışında kurul ve birimler Yönetim Kurulu Kararıyla oluşturulabilir. Oluşturulan bu Kurul ve Birimler‘in Tüzük hükümleri dışında uyacağı kurallar Yönetmelikle düzenlenir.

Derneğin İç Denetimi
Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkisi:
Madde 38:
Derneğin iç denetimi konusunda yetkili ve sorumlu organ Denetleme Kurulu‘dur. Denetleme Kurulu bütün üyeler adına Derneğin çalışma ve hesaplarını denetlemek için Genel Kurulda seçilir ve yılda en az üç (3) kez Derneği denetler.
Denetleme Kurulu yaptıkları denetim sonucu gördükleri aksaklıkları ve alınması gereken önlemleri Yönetim Kuruluna derhal bildirir ve denetim sonucu hazırlanan raporların bir örneği Yönetim Kuruluna teslim edilir.
Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Yönetim Kurulunun Yetkisi:
Madde 39: Yönetim Kurulu gerek gördüğü hallerde doğrudan kendisi denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşları aracılığıyla denetim yaptırtabilir.

Derneğin Gelir Kaynakları:
Madde 40: Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
a)Üye ödentileri,
b) Para varlığının işletilmesinden sağlanan gelirler,
c) Sponsorluk ve bağışlar,
d) Bilimsel, toplumsal ve ekinsel çalışmalardan sağlanan gelirler,
e) Öteki gelirlerdir.

Üyelik Ödentileri:
Madde 41:
Üyelerin vereceği yıllık ödenti tutarını ve giriş ödenti tutarınıGenel Kurul belirler.
Üyelik ödentileri yıllık olarak her yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenmelidir. Bu süre içinde ödentisini ödememiş üyelere Haziran ayı içinde uyarı yapılır.Bu uyarıya karşın ödentisini ödemeyen üyelerin üyelikten çıkarılacağı kendilerine duyurulur.Yine de yanıt alınamazsa üye hakkında gerekli işlemler başlatılır.
Uyarı yazışmaları mektup adresine ya da e-mektup adresine gönderildiğinde üyenin eline geçmemiş olması üye hakkında çıkartılma kararı verilmesine engel değildir.
Derneğe yeni üye olanlar, üyeliklerinin başladığı aydan, o yılın Aralık ayı sonuna kadar olan tutarı, üyeliklerinin kabul edildiğinin kendilerine bildirilmesini izleyen ay içinde ödemeleri gerekir.

Para Varlığının İşletilmesi:
Madde 42:
Dernek elde ettiği gelirleri işletir.Bu amaçla gerekirse özel fonlar kurar.Derneğin kuruluş amaç ve görevleriyle çelişmemesi kaydıyla, tek başına ya da bir başka dernek, vakıf ya da tüzel kişiyle, amacına aykırı olmayan iktisadi teşebbüs, ticari şirket kurar, kurulmuş bir teşebbüs ya da şirkete ortak olabilir.

Bağışlar:
Madde 43: Derneğe özel ve tüzel kişiler, kurumlar, hükümet ve başka kuruluşlarca yapılan ayni ve parasal yardımlar, ayni ve parasal bağışlar bağış sayılır. Bağışların Dernek geleneklerine ve etik ilkelere uygun olması gerekir.

Bilimsel ve toplumsal çalışmalardan sağlanan gelirler:
Madde 44: Konferans, fuar, zirve, gösteri, bilimsel kurultay, çalıştay, yemek, balo, gezi, eğitim, piyango gibi etkinlikler, yayınlar ve Dernek tarafından verilen hizmetlerden sağlanan gelirlerdir.

Madde 45: Dernek gelirlerinin toplanmasında aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliğinde örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
b) Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliğinde gösterilen biçim ve boyutta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
c) Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiyle dernek adına gelir toplayacak kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin konularda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
d) Dernek adına gelir toplayacak kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden sonra gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki Belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten Yetki Belgeleri Tüzüğün d bendine göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, Derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya feshedilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgeleri Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslim edilir. Gelir toplama yetkisi, Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.
e) Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve diğer konularda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Paraların Yatırılması ve Çekilmesi:
Madde 46: Yetkililerce toplanan paralar en geç bir hafta içinde Saymana tutanakla teslim edilir. Sayman, Dernek kasasında bulunması gereken miktarı aşan tutarları, Yönetim Kurulunca Dernek adına Ankara‘da, açtırılacak bir banka hesabına en geç üç gün içinde yatırır. Dernek kasasında bulunabilecek para miktarı ve Dernek hesaplarından para çekmeye yetkili dernek çalışanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Derneğin Borçlanma Yöntemi:
Madde 47: Dernek amacını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütebilmek için gerek duyulması halinde Yönetim Kurulu kararıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Yönetim Kurulu, Kamu İhale Kurumu‘nun her yıl belirlediği doğrudan alım limitinin iki katına kadar Genel Kuruldan herhangi bir yetki almadan borçlanabilir. Bu miktarın üzerinde borçlanmak için Genel Kuruldan izin almak zorundadır.Hiçbir şekilde Derneğin borç stoğu Derneğin mal varlığının %50‘sini aşamaz.
Bütçe ve Muhasebe:
Madde 48:
a) Derneğin gereksinmeleri Yönetim Kurulunun, gelir ve olanakları göz önünde bulundurarak Derneğin yıllık bütçesine göre saptayacağı ödeneklerden karşılanır.
b) Her türlü ödeme ve yükümlülükler Yönetim Kurulunun kararına dayanılarak yapılır. Ancak (beşyüz lira) 500.-TL‘ye kadar ödeme ve taahhütler Yönetim Kurulu kararı olmaksızın yapılabilir. Belirli tarifeli belediye, iletişim ve ısıtma harcamalarıyla, vergi, resim ve harçlar, sözleşmeye bağlanılmış sigortaların vadeleri içindeki primleri ve sosyal sigortalar giderleriyle her türlü kiralar ve ücretler yukarıdaki sınırlamaya bağlı olmaksızın Saymanca hemen ödenir.Yönetim Kurulu kararına bağlı olmaksızın yapılacak ödemelerin üst sınırı Genel Kurulu tarafından belirlenir.
c) Dernek adına yapılacak her türlü harcamalar her durumda belgelenir.
Yapılan ödemeler için “alındı” veya “fatura” alınamadığı durumda, Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan gider makbuzu kullanılır.
Derneğinmali işleriyle ilgili ayrıntılar Tekdüzen Muhasebe Sistemine uygun olarak yürütülür.

Çeşitli ve Son Hükümler
Dernek Çalışanlarının durumu:
Madde 49: Dernek kadrosunda çalıştırılacak kişilerin çalışma yükü, verilecek ücretin tutar ve ödeme biçimi Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Görevlendirilenlere ödenecek gündelik ve yolluklar:
Madde 50: Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek kadrosunda çalışanlarla Dernek adına görevlendirilecek kişilere ödenecek gündelik ve yolluk miktarları Genel Kurulca belirlenecek sınırlar içinde öder.
Gündelik ve yolluk adı altında bir ek ödeme olmaksızın, görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesi, Dernek çalışanı ya da diğer kişinin, görevlendirme kararında, yalnız ulaşım giderleriyle fatura karşılığı konaklama ve zorunlu giderlerinin ödenmesine karar verilebilir.
Bu tüzükte öngörülen durumlar ve yetkiler dışında Dernek adına herhangi bir yüklenimde bulunulamaz.Bunun tersi olursa imza sahipleri kişisel olarak sorumlulardır.
Dernek Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi:
Madde 51: Dernek tüzel kişiliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda Derneğin bütün varlıkları, bilgi işlem araştırma ve çalışmalarında harcanmak üzere Genel Kurulda belirlenecek bir üniversiteye devredilir.
Uygulanacak Hükümler:
Madde 52: Bu tüzükte belirlenmemiş konularda Türk Medeni Yasası, Dernekler Yasası ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Kurucular:
Madde 53: Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon derneği….Nisan 2016 tarihinde kurulmuş olup, Derneğin kurucuları aşağıda gösterilmiştir.Kurucu üyeler aynı zamanda Kurucu Yönetim Kurulu üyeleridir.Kurucular T.C. uyrukludur.

Ad Soyad Görevi
Nuray Başar Başkan
Oğuz Yılmaz Başkan Yardımcısı
Esra Öztürk Sayman
Faruk İnaltekin Genel Sekreter
Şule Esma Dayangaç Üye
Cemile Sahillioğlu Üye
Murat Umutcan Akbay Üye